Sunday, May 5, 2019
   
字型大小
Share this

佛法是具體可證的,三乘菩提也都是可以親證的義學,並非不可證的思想、玄學或哲學。而三乘菩提的實證,都要依第八識如來藏的實存及常住不壞性,才能成立;否則二乘無學聖者所證的無餘涅槃即不免成為斷滅空,而大乘菩薩所證的佛菩提道即成為不可實證之戲論。如來藏心常住於一切有情五蘊之中,光明顯耀而不曾有絲毫遮隱;但因無明遮障的緣故,所以無法證得;只要親隨真善知識建立正知正見,並且習得參禪功夫以及努力修集福德以後,親證如來藏而發起實相般若勝妙智慧,是指日可待的事。古來中國禪宗祖師的勝妙智慧,全都藉由參禪證得第八識如來藏而發起;佛世迴心大乘的阿羅漢們能成為實義菩薩,也都是緣於實證如來藏才能發起實相般若勝妙智慧。如今這種勝妙智慧的實證法門,已經重現於台灣寶地,有大心的學佛人,當思自身是否願意空來人間一世而學無所成?或應奮起求證而成為實義菩薩,頓超二乘無學及大乘凡夫之位?然後行所當為,亦行於所不當為,則不唐生一世也。

──平實導師

如聖教所言,成佛之道以親證阿賴耶識心體如來藏為因,《華嚴經》亦說證得阿賴耶識者獲得本覺智,則可證實:證得阿賴耶識者方是大乘宗門之開悟者,方是大乘佛菩提之真見道者。經中、論中又說:證得阿賴耶識而轉依識上所顯真實性、如如性,能安忍而不退失者即是證真如,即是大乘賢聖,在二乘法解脫道中至少為初果聖人。由此聖教,當知親證阿賴耶識而確認不疑時即是開悟真見道也;除此以外,別無大乘宗門之真見道。若別以他法作為大乘見道者,或堅執離念靈知亦是實相心者(堅持意識覺知心離念時亦可作為明心見道者),則成為實相般若之見道內涵有多種,則成為實相有多種,則違實相絕待之聖教也!故知宗門之悟唯有一種:親證第八識如來藏而轉依如來藏所顯真如性,除此別無悟處。此理正真,放諸往世、後世亦皆準,無人能否定之,則堅持離念靈知意識心是真心者,其言誠屬妄語也。

──平實導師

第一則文章  |  上一則文章  |  [正覺結緣書城]  |  下一則文章  |  最後一則文章