Wednesday, July 10, 2019
   
字型大小
正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典
Share this

宗喀巴自身亦深深地迷戀於密宗雙身修法之邪見中,而謂言:「內修樂空不二之無上道,外順樂空不二之別解脫行,以如是法引導弟子修行密法。」謂如是修行可以速成佛道,所以宗喀巴從來不曾否定雙身修法,從來不曾否定「樂空不二、樂空雙運」之修法,亦不曾主張密宗黃教喇嘛不可與女人合修雙身法,只是加以生起次第功夫之條件限制,只是主張須捨比丘戒後始准用實體明妃修行雙身法而已,並不禁止喇嘛用實體明妃修之;由其所造之《密宗道次第廣論》書中所言皆圍繞雙身法而轉,皆以雙身法為「密宗道」之中心思想,則可知黃教宗喀巴之中心思想與西藏密宗其餘各大派完全無異也。以如是邪淫貪淫之心行及行門作為修行之法,而謂密宗行者為「別解脫行」者,非是有智之人也。

(節錄自平實導師著《狂密與真密》第二輯,正智出版社有限公司(台北),2005.11,初版七刷,頁524-525。)


宗喀巴之思想,實依密宗雙身法為主;密宗淺學之人不知,便謂宗喀巴反對雙身法,如是之人尚非密宗之老修行者,竟可身任密宗之傳法上師,真乃密教門內之怪事也。宗喀巴之以雙身法為其中心思想,而以應成派中觀無因論為輔者,散見於其著作《密宗道次第廣論》文中,隨處可見,今猶可稽。

(節錄自平實導師著《狂密與真密》第四輯,正智出版社有限公司(台北),2006.8,初版五刷,頁1243。)


正覺法相辭典總表連結

正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典

第一則文章  |  上一則文章  |  [廣論]  |  下一則文章  |  最後一則文章