Monday, June 17, 2019
   
字型大小
正覺法相辭典 | 正覺 | 中觀中道 | 法相辭典
Share this

中觀般若層別有三,一者總相智,大乘別教真見道七住菩薩之明心智慧也;二者別相智,悟後依善知識,或自有能力依《般若經》熏習別相智,此乃三賢位至初地入地心之通達位般若中觀也;三者地後菩薩所修般若種智,至究竟佛位圓滿種智,方成究竟般若中觀。般若中觀之總相智、別相智、種智,悉依藏識別別階位之修證智慧而建立,不可離於藏識、否定藏識,而有般若中觀之可證也。

(節錄自平實導師著《宗通與說通》正智出版社有限公司(台北),2011年5月初版十二刷)

正覺法相辭典總表連結

正覺法相辭典 | 正覺 | 中觀中道 | 法相辭典

第一則文章  |  上一則文章  |  [中觀、中道]  |  下一則文章  |  最後一則文章