Wednesday, March 27, 2019
   
字型大小
Share this

然而確認與五種別境心所法相應之覺知心為意識心,卻是首要之觀行法門;能確認覺知心之種種變相皆是意識心者,方能確實斷除我見;若不能確認種種覺知心之變相境界都是意識心境界者,則不能確實斷除我見;是故觀察意識心之種種變相境界,極為重要;若不能如此確實觀行者,則我見不能確實斷除,往往墮於意識覺知心之某一種變相境界中,而不知其中之覺知心仍然是意識心,則不能確實斷除我見也。

為何意識心能與五種了別境界心所法相應?為何以此五種了別境界之心所法為其親所緣緣?為其功能差別?此謂意識心之自性即是六塵上之分別心故,本是《楞伽經》中 佛所說之「分別事識」故。分別事識者謂:能於六塵種種事相上分別了知之覺知心。云何意識覺知心是分別事識?謂意識能見聞覺知,故有如是五種別境心所法,由是緣故即能了別六塵所攝之一切諸法。

譬如吾人靜坐時閉目,一念不生清淨自住時,雖然在座上四個小時的過程中,心中都不會生起語言文字妄想,欲界定未到地定極為穩定;但是定中忽聞父母或眷屬音聲時,不須語言文字即能作分別,即能當場了知是父、是母、是子、是女、是兄、是弟、是師、是長輩、是友輩,無有不知者;聞聲之時即已分別完成,不必等待語言文字生起於覺知心中方作分別。定中若有雷聲、若有痛癢、若有特別殊勝之香塵,雖然在定中尚未生起語言文字之運作,已經了知彼是雷聲、彼是痛癢,然後語言文字方才隨後生起;此等皆是意識所擁有的五種別境心所法之運作,不必經由語言文字之分別才能了知也。此定境中之覺知心意識如是,於初禪等至位中,仍然可以離文字語言而了別六塵;於無覺有觀之二禪前未到地定中亦復如是,於無覺無觀之二禪之等至位中亦復如是可以了知二禪等至位中之定境,不待語言文字分別,即能隨時了知定境中之單種或數種定境法塵;乃至三、四禪定中、四空定中之前三種定境莫不如是,皆離語言文字而與定境中之種種定境法塵相應——皆能隨時分別定境中之一切法塵,由是故知如是定境中之覺知心皆是意識心也,何況未能與定境相應之五塵中覺知心?當知更是意識心也。

乃至某些大法師及大居士所「悟」之離念靈知心:前念已過、後念未起之間,短暫之離念靈知心,亦仍然未脫離六塵中之覺知性,亦仍然未遠離五別境心所法之了別性,仍然是意識心也!若言:「是時極短剎那間,後念未起,故未了別。」亦是誤會之言。謂此際雖未了別,只是由於意識心從一境界中轉移注意力,甫觸另一境界時,乃為率爾初心,尚無次一剎那境界相可供比對分別,故不能分別;要至第二剎那境界現前,進入尋求心時,已有第二剎那之境界相可與第一剎那境界相比對分別,然後才能於第三剎那時了知新觸之境界相;了知已,即已是進入第三剎那心之境界中,名為決定心。而此率爾初心、尋求次心、決定後心,皆是意識覺知心之前後分位,三剎那中之覺知心仍是同一意識心,故第一剎那之覺知心雖然無法分別,但仍是意識分別心,只是境界所限而暫時無法了別而已,不是不能分別之意識心,故不因其極短暫時間之不能了別就說祂不是意識心;由此故知:覺知心在轉移所注意境界而改變其念時,於前念滅已,後念未起之間的率爾心,雖然並無了別,只是無法了別,並非其心體本性不作了別者,所以如離極短暫之離念靈知心仍然是意識心。