Wednesday, July 10, 2019
   
字型大小
Share this

繫念思惟念佛法門  繫念思惟念佛法
 

  線上文字閱讀PDF下載


觀行斷三縛結
  觀行斷三縛結—實證初果
 

  線上文字閱讀PDF下載 Google Book

無相念佛  無相念佛:大勢至菩薩念佛圓通法門之理論與入門
 

  線上文字閱讀PDF下載 Google Book

宗通與說通  宗通與說通
 線上文字閱讀
  古今中外,錯悟之人如麻似粟,每以常見外道所說之靈知心,認作真心﹔或妄想虛空之勝性能量為真如,或錯認物質四大元素藉冥性(靈知心本體)能成就吾人色身及知覺,或認初禪至四禪中之了知心為不生不滅之涅槃心。此等皆非通宗者之見地。復有錯悟之人一向主張「宗門與教門不相干」,此即尚未通達宗門之人也。其實宗門與教門互通不二,宗門所証者乃是真如與佛性,教門所說者乃說宗門証悟之真如佛性,故教門與宗門不二。本書作者以宗教二門互通之見地,細說「宗通與說通」,從初見道至悟後起修之道、細說分明﹔并將諸宗諸派在整體佛教中之地位與次第,加以明確之教判,學人讀之即可了知佛法之梗概也。欲擇明師學法之前,允宜先讀。

 

 

更多結緣書(文字模式線上閱讀)

[正覺結緣書城]  |  下一則文章  |  最後一則文章