Sunday, February 17, 2019
   
字型大小
正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典
Share this

宗喀巴雙身法之樂為法之實性,故不須七八識,如是說法散見於其著作中,多處可拾,且再舉一例為證,宗喀巴於《密宗道次第廣論》中云:【…如是遮左右風,趣入中脈堅固不動,命力功能由此圓滿。此後應修執持,以「於中脈堅穩安住非命力之果」要由執持方成辦故。若風入中脈,入已安住,次以隨念猛瑜伽力,然猛力火、溶解諸界(案:溶解諸種子—精液),下降至金剛端(案:下降至龜頭)不向外洩(案:不向外射精),成辦俱生不變妙樂(案:由此下降而不洩之緣故,便能成辦俱生而不變之第四喜妙樂)。…溶菩提心(案:溶化物質菩提心—精液)任持不洩而修不變妙樂。由第六支於初二支所修成色,自成欲天父母空色之身,隨愛大印得不變樂(案:任持於龜頭不洩而修淫樂之第四喜至樂),展轉增上(案:每日八時而修,使其展轉增上);最後永盡一切粗色蘊等,身成空色金剛之身(案:色身因如此觀修而成為無肉質之空色法,名為金剛之身),心成不變妙樂(案:覺知心則成為第四喜至樂之不變妙樂心),一切時中住法實性,證得雙運之身(案:一切時中皆如是住於「法」之「實性」中—住於受此第四喜之至樂體性中—名為證得空樂雙運之身)。】(引自宗喀巴著,法尊法師譯,《密宗道次第廣論》,妙吉祥出版社,1986.6初版,頁564。)

(節錄自平實導師著《狂密與真密》第二輯,正智出版社有限公司(台北),2005.11,初版七刷,頁356。)

正覺法相辭典總表連結

正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典

第一則文章  |  上一則文章  |  [廣論]  |  下一則文章  |  最後一則文章