Sunday, February 17, 2019
   
字型大小
正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典
Share this

西藏密宗既以男女雙身合修淫欲之樂、而謂為究竟成佛之法,始自天竺之密宗,中至甫傳入中國西藏之噶當派,末至分裂為四大派、乃至後來宣稱最清淨之改革派黃教創始者宗喀巴,悉皆如是以男女雙身合修之淫樂修證,作為密教中即身成佛理論之主幹與修行之法門,幾可言:無一宗派能自外於雙身修法。密宗黃教上師,往往明知宗喀巴之迷於雙身法之淫欲境界,卻又故意處處隱瞞密宗之初學者,誑謂學人曰:「宗喀巴反對雙身合修淫欲之法,故黃教不修此雙身法。」以如是誑語騙人入殼而不告知,逮至學人深信不疑,然後私下告知密宗黃教實以此法為中心思想,實以此法而成佛道。如是心態不正,著實可議。

譬如狂密行者陳淳隆(妙湛)及丁光文二人,駁斥他人之摧邪顯正,為宗喀巴作不實狡辯:《《我們的佛學界最近幾年來,一些人好惡成見太深,獨尊本派,……攻擊密宗現雙身像的時輪金剛、上樂金剛、喜金剛……等為邪魔眾。其實密宗黃教宗喀巴大師早就已經把西藏一些劣習作了禁止及改革,八成以上的藏人是修黃教的,一旦僧眾犯邪淫、則立即貶為在家人,一輩子不得再出家,其規矩比漢人還嚴格。》》(引自 妙湛(陳淳隆)、丁光文著,《空性見新角度的闡釋》,網址:http://www.lama.com.tw/content/meet/act.aspx?id=2394)

然而陳淳隆(妙湛)及丁光文二人於網站上作如是言者,乃是說謊之言:向大眾撒下「彌天之大謊」也。此謂宗喀巴其實主張不可離欲貪,並非禁絕欲貪之人也,譬如本節中所舉宗喀巴之主張:淫樂為常住不壞之大樂,並言必須第四灌再與上師合修淫樂中之「樂空不二」境界,方可成就第四灌「功德」,則已知宗喀巴之贊成雙身修法也,是故陳淳隆等二人所言不實,是撒謊者

宗喀巴又主張:為弟子灌頂時,須有美麗之十五六歲少女作為明妃,方為弟子灌頂,故說灌頂之軌時云:《《修曼陀羅時生三昧耶曼陀羅,與入智壇之規,如鬘論云:「所繪之曼陀羅剎那空後,觀成所修之曼陀羅俱守護輪、釘魔礙」等,眷屬儀軌,如云:「明妃顏殊妙,年可十五六;香花善莊嚴,欲樂於壇中(案:灌頂壇中與上師共行淫樂)。德帶摩摩格,慧者加持彼,放寂靜莊嚴,佛住虛空界。」謂與外印(案:實體明妃即是外印)入等至定(案:同住於性高潮中一心不亂),若無外印,應與智印(案:觀想之明妃)入定(案:同住於性高潮中一心不亂)。以正行歡喜聲(案:以交合行淫時之快樂呼叫聲名為正行歡喜聲。宗喀巴認為雙身法之淫行是修學佛道之正行,故認為行淫之叫床聲音為「正行之歡喜聲」),召請智輪,供養浴足閼伽為先,(案:然後觀想佛父母交合大樂而放出紅白菩提心)入自身內,欲火溶化(案:以自己與明妃之欲火溶化而下滴),由金剛路(案:由尿道)至蓮華中(案:轉至明妃之陰戶中)放出智輪(案:射出明點精液),入於三昧耶輪(案:同住於性高潮中一心不亂)。》》(引自宗喀巴著,法尊法師譯,《密宗道次第廣論》,妙吉祥出版社,1986.6初版,頁303-304。)

如是,黃教宗喀巴既引彼論,同意其說,復又詳加解說,可知宗喀巴亦主張密宗之正式灌頂以用實體明妃為宜。既如是,焉可說宗喀巴是反對實體明妃者?焉可說宗喀巴等黃教師徒為「戒行清淨」者?宗喀巴如是傳密宗道,菩薩戒之十重戒中,邪淫一戒已破,云何而言宗喀巴是改革者?是故宗喀巴僅將喇嘛與實體明妃之合修雙身法者,加以較嚴格之條件限制而已,並未禁止黃教喇嘛與女人合修雙身淫樂之法。並且主張必須修學雙身法,以雙身法作為黃教之根本法;如是心態,於其所造之《密宗道次第廣論》中,處處可見,今猶可稽,陳淳隆等二人焉可睜眼說瞎話、而繼續矇騙眾生入其邪道之中耶?豈非居心叵測之人耶?

(節錄自平實導師著《狂密與真密》第二輯,正智出版社有限公司(台北),2005.11,初版七刷,頁528-531。)

正覺法相辭典總表連結

正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典

第一則文章  |  上一則文章  |  [廣論]  |  下一則文章  |  最後一則文章