Chinese simplified Chinese traditional

正覺同修會大悲懺法會

《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五》云:「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱,聞是觀世音菩薩,一心稱名,觀世音菩薩即時觀其音聲,皆得解脫。」又說:「若有眾生多於婬欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲;若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋;若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。」

佛在經中曾說:「若人造重罪,作已深自責,懺悔更不造,能拔根本業」。懺悔是善法,若能如法懺悔,功德無量無邊。正覺同修會各地講堂於固定時間舉行「大悲懺法會」,令會眾能懺除往昔惡業,清淨身心。法會殊勝莊嚴,歡迎有緣佛子一同參加。

為什麼要拜懺?

衆生在過去無量劫以來,曾造作很多不如理的惡業,此世遇到這些惡業因緣成熟的時候,許多逆境及不如意事情就會發生。因此,佛陀施設的兩個很重要的善法,也就是「懺」和「悔」;「懺」就是發露,「悔」則是永不復作,若能如法懺悔,功德無量無邊。佛在經中曾說:「若人造重罪,作已深自責,懺悔更不造,能拔根本業。」因此,經由參與「大悲懺法會」的因緣,恭請諸 佛菩薩為我們作證明,「改往修來、至心懺悔」,必定能夠感應諸 佛菩薩,為我們加持滅罪。

拜懺時應有的心行

懺悔的功德非常的殊勝,也是遠離惡業的一個很重要的加行方式,因此參加法會時,自己必須要如實的發露往昔的惡業,並且心得決定而永不復作,如實的懺悔;並恭請諸 佛菩薩為我們作證明,自己則改往修來,勇發大菩提願,行菩薩道以利眾生,能夠如此至誠,諸 佛菩薩定能為我們加持。

舉行「大悲懺法會」的時間

Sample title

正覺同修會各地講堂於固定時間舉行「大悲懺法會」,法會時間為上午9:00~11:30,恭請輪值親教師主法,令學員懺除往昔惡業、清淨身心,大眾除唱頌懺悔文,禮拜諸佛,並誦念〈大悲咒〉及發願迴向,法會殊勝莊嚴,歡迎有緣佛子一同參加。

法會結束後備有午齋與大眾結緣,歡迎大眾攜眷參加,禮佛拜懺。

 

2024年度各地講堂舉行法會之詳細日期
 

台北講堂

桃園講堂

新竹講堂

台中講堂

嘉義講堂

台南講堂

高雄講堂

香港講堂

2024/2/18  
 
 


2024/2/24  

 
 

2024/2/25  

 
 

2024/3/17             
2024/6/09
           
2024/8/11              
2024/8/31
       
 
   
2024/9/01              
2024/9/22        
2024/12/01            

 

 註:法會實際舉辦時間將配合疫管政策做調整,本會保留調整之權益

 

適宜服裝: 寬鬆好活動、不祼露之衣褲為宜,若有海青者,請著海青參加

竭誠邀請

透過參加「大悲懺法會」的因緣,懺除往昔所造的罪業,並且注意自己身口意行,發現自己不如理時,就馬上尋求改過,並且誓願永不復作。努力的改往修來,以此因緣當成未來世行菩薩道時度衆生的逆增上緣。以這樣的智慧方便善巧,來轉變生生世世的逆增上緣,成爲自己未來世弘法度衆佛事的緣起。這麼棒的因緣,歡迎您一同來體驗!

Image