Chinese simplified Chinese traditional

正覺同修會浴佛法會

Your image
 
竭誠邀請

浴佛節是佛教很殊勝的一個日子,是 釋迦如來為令後世學人能快速累積求證無上菩提的廣大福德,故而施設此浴佛的方便法門,教導眾生應該以此浴佛的功德來供養如來,更是佛弟子們所應當修行的功德之一。因此浴佛時,應「至誠殷重」,見像如見佛現前示現般地恭敬尊重;竭誠歡迎各地有緣佛弟子與正覺同修會在浴佛節時,一同憶念 佛陀的教導,了知、體會 佛陀讓眾生灌沐佛像的本意。

舉行「浴佛節法會」的時間

正覺同修會依《浴佛功德經》的開示,於每年農曆4月8日也就是佛誕日前後的週末或週日,在各地的講堂及祖師堂固定舉行「浴佛節法會」,讓各地有緣佛子都能一同體驗灌沐如來的殊勝功德。

《浴佛功德經》云:

若浴像時,應以牛頭栴檀、白檀、紫檀、沈水、熏陸、欝金香、龍腦香、零陵、藿香等,於淨石上磨作香泥,用為香水,置淨器中。於清淨處,以好土作壇,或方或圓,隨時大小,上置浴床,中安佛像,灌以香湯、淨潔洗沐,重澆清水。所用之水,皆須淨濾,勿使損虫。其浴像水,兩指瀝取,安自頂上,名吉祥水,瀉於淨地,莫令足踏。以細軟巾,拭像令淨,燒諸名香,周遍香馥,安置本處。

善男子!由作如是浴佛像故,能令汝等人、天大眾現受富樂,無病延年;於所願求,無不遂意;親友眷屬,悉皆安隱;長辭八難,永出苦源;不受女身,速成正覺。既安置已,更燒諸香,親對像前,虔誠合掌,而說讚曰:

我今灌沐諸如來,淨智功德莊嚴聚, 願彼五濁眾生類,速證如來淨法身。

戒定慧解知見香,遍十方剎常芬馥, 願此香烟亦如是,無量無邊作佛事。

亦願三塗苦輪息,悉令除熱得清涼, 皆發無上菩提心,永出愛河登彼岸。

為什麼要浴佛?

《浴佛功德經》中 如來教導眾生,於後世以灌沐佛像的方式來供養 如來,修集福德;由於 世尊降生人間之時,有二龍王以清淨水從天而降灌浴悉達多太子身,後世佛弟子遂於每年4月8日佛陀誕生之日灌沐悉達多太子身像,以此憶念 如來的殊勝功德,及感念 如來示現人間教化眾生的無邊恩德。

浴佛的功德

浴佛的功德可以使眾生現世受富貴、得安樂、無病延年;所求諸事,皆得順遂;親友眷屬,都能得到安隱;永遠不會生在八難之處,常得修學佛法,永離種種苦本;亦可不再生為女人之身,速能成就無上正等正覺。

延伸閱讀