Friday, July 12, 2019
   
字型大小
正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典
Share this

密宗又別行建立自宗之十四根本戒、而自己脫罪云:「於比丘尼、母、女、姊妹、畜生女行淫,及非時非處行淫者,若行淫之對象為相應之空行母,淫事是相應之事業手印(是修學密法之異性或已修完起分之女性),自己並已具足起分之堅固證量者,則非邪淫,並有大功德。」故對已證明點及寶瓶氣之比丘、比丘尼,及母、女、姊妹、畜生女等,皆可晝夜連續不斷行淫之,名為「瑜伽」,如是「修行」,亦可於佛堂中行之。

有文為證,密宗「別解脫戒」中之「明禁行」中有言:【禁邪淫「尼、母、女、姊、妹、畜生」等。若其所緣對象唯事印(所行淫之對象若皆是修學密法之人—事業手印)、空行女(或是空行女。其實皆是鬼神夜叉所化現),具足明顯堅固起分證量(此謂自身必須具足明點通達及寶瓶氣而能自我控制—不射精者),故非邪淫。行人未證起分,強自修之,犯邪淫,墮金剛地獄。……禁:非處行淫。行:有于佛堂中行(淫)者,有依此于壇城中行二灌、三灌(亦謂密灌,由上師與明妃行淫而取得甘露淫液。詳第八章所說)者。明禁行:佛慢堅固、真大力充,所作為佛事業(上師為作密灌故,須使用自己與明妃混合之淫液甘露,故須于佛堂或灌頂壇中佛像之前與明妃行淫而射精,取得淫液作為秘密灌頂之甘露,如是于佛堂中或灌頂壇之佛像前行淫,密宗認為是作「佛教事業」。詳《狂密與真密》第八章所說),故事處正相合(由此緣故,所作之事業與處所正相符合)。】(徐芹庭主編,《無上密乘-陳健民上師曲肱齋全集(三)》,普賢錄音有聲出版社,1991.7初版,頁163。)

如是邪淫,荒謬已極,真是世間之最:竟然可與住持三寶中之比丘尼於佛堂中之佛像前行淫,竟然可與親生尊母、至親之姊妹、污濁之畜生等,而於佛堂中行淫。如是藉口「修行」而以雙身法廣行邪淫,如是而可施設「明禁行」之密宗十四根本戒,真是世間最最邪謬之妄想也。推究密宗作是說者,其因實是「為密宗雙身法邪淫犯戒解套」而說者也,其因實乃「為密宗之推廣」而說者也。

如是密宗邪淫荒謬之法,為求長久立足於佛教之中,竟進而主張雙身法之修證即是「佛教禪定」,宗喀巴名之為等至,以此令人信受而修學之。如是邪淫雙身法、淫樂享樂之世俗法,而言是「佛教禪定」者,非唯陳健民上師所著之《佛教禪定》書中作是說,號稱最清淨之宗喀巴,於其所造之《密宗道次第廣論》中,亦復處處說此雙身法之「修證」為佛教中修行者所應求證之「等至」禪定。

(節錄自平實導師著《狂密與真密》第四輯,正智出版社有限公司(台北),2006.8,初版五刷,頁1234-1236。)

正覺法相辭典總表連結

正覺法相辭典 | 正覺 | 廣論 | 法相辭典

第一則文章  |  上一則文章  |  [廣論]  |  下一則文章  |  最後一則文章