Saturday, August 24, 2019
   
字型大小
正覺法相辭典 | 正覺 | 中觀中道 | 法相辭典
Share this

般若中道智,乃依如來藏中道實相而言,所說不來不去、不生不滅、不增不減、不一不異、不垢不淨、不斷不常、不住不變、非修非不修……等中道之理,悉屬敘述如來藏體性,不可外於如來藏而以緣起性空為中道也。譬如依水說有濕性及冰之硬冷性…等,愚人聞之不解,望文生義,便道水外別有濕性及冰之硬冷性…等;佛門愚夫亦復如是,不知世尊依於如來藏而說二乘蘊處界緣起性空及涅槃證得,不知世尊依於如來藏而說大乘般若空;復因未曾如實證得如來藏,遂起邪見,依於臆想而妄謂如來藏外別有般若中道可修可證。

(節錄自平實導師,《宗通與說通》正智出版社有限公司(台北),2011年5月初版十二刷)

正覺法相辭典總表連結

正覺法相辭典 | 正覺 | 中觀中道 | 法相辭典

[]