Chinese simplified Chinese traditional

正觉同修会浴佛法会

Your image
 
竭诚邀请

浴佛节是佛教很殊胜的一个日子,是释迦如来为令后世学人能快速累积求证无上菩提的广大福德,故而施设此浴佛的方便法门,教导众生应该以此浴佛的功德来供养如来,更是佛弟子们所应当修行的功德之一。因此浴佛时,应「至诚殷重」,见像如见佛现前示现般地恭敬尊重;竭诚欢迎各地有缘佛弟子与正觉同修会在浴佛节时,一同忆念佛陀的教导,了知、体会佛陀让众生灌沐佛像的本意。

举行「浴佛节法会」的时间

正觉同修会依《浴佛功德经》的开示,于每年农历4月8日也就是佛诞日前后的周末或周日,在各地的讲堂及祖师堂固定举行「浴佛节法会」,让各地有缘佛子都能一同体验灌沐如来的殊胜功德。

《浴佛功德经》云:

若浴像时,应以牛头栴檀、白檀、紫檀、沉水、熏陆、欝金香、龙脑香、零陵、藿香等,于净石上磨作香泥,用为香水,置净器中。于清净处,以好土作坛,或方或圆,随时大小,上置浴床,中安佛像,灌以香汤、净洁洗沐,重浇清水。所用之水,皆须净滤,勿使损虫。其浴像水,两指沥取,安自顶上,名吉祥水,泻于净地,莫令足踏。以细软巾,拭像令净,烧诸名香,周遍香馥,安置本处。

善男子!由作如是浴佛像故,能令汝等人、天大众现受富乐,无病延年;于所愿求,无不遂意;亲友眷属,悉皆安隐;长辞八难,永出苦源;不受女身,速成正觉。既安置已,更烧诸香,亲对像前,虔诚合掌,而说赞曰:

我今灌沐诸如来,净智功德庄严聚, 愿彼五浊众生类,速证如来净法身。

戒定慧解知见香,遍十方刹常芬馥, 愿此香烟亦如是,无量无边作佛事。

亦愿三涂苦轮息,悉令除热得清凉, 皆发无上菩提心,永出爱河登彼岸。

为什么要浴佛?

《浴佛功德经》中如来教导众生,于后世以灌沐佛像的方式来供养如来,修集福德;由于世尊降生人间之时,有二龙王以清净水从天而降灌浴悉达多太子身,后世佛弟子遂于每年4月8日佛陀诞生之日灌沐悉达多太子身像,以此忆念如来的殊胜功德,及感念如来示现人间教化众生的无边恩德。

浴佛的功德

浴佛的功德可以使众生现世受富贵、得安乐、无病延年;所求诸事,皆得顺遂;亲友眷属,都能得到安隐;永远不会生在八难之处,常得修学佛法,永离种种苦本;亦可不再生为女人之身,速能成就无上正等正觉。

延伸阅读