Chinese simplified Chinese traditional
  • 首页
  • 最新消息
  • 新闻公告
  • 暂停布萨法会公告:台北、桃园讲堂5/9菩萨戒布萨法会暂停,请诸位菩萨戒子依律自行在家诵戒
2